ბოლო ცვლილებები

ბიჟუტერიის შემოწმება
პროდუქტის უსაფრთხოების კონტროლი
ხორბლის ფქვილი „კარმენი“
კარაქი მალკო 82.5%
ასაწონი მიწის თხილი მაღაზია „ზღაპრიდან“
ბეჭდური პუბლიკაციები
ტექსტილის ნაწარმის შემოწმება
შეცდომაში შემყვანი ეტიკეტი სუპერმარკეტ „ლიბრეში“
„რძის შემცველი პროდუქტი“ თუ ყველი
სურსათის შემოწმება არასაკვებ საღებავებზე

სულ ნიუსები: 21
ქართული კანონმდებლობა
კანონმდებლობა,

საქართველოში სამომხმარებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონებია:

 • საქართველოს კანონი "ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "მაუწყებლობის შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "პაციენტის უფლებების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"
 • საქართველოს კანონი "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი"
 • საქართველოს კანონი "სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი" 
 • საქართველოს კანონი "უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "დაზღვევის შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"
 • საქართველოს კანონი "ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "ზოგადი განათლების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "სპეციალური პროფესიული განათლების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "პროფესიული განათლების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "უმაღლესი განათლების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "კონკურენციის შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი"
 • საქართველოს კანონი "საავტომობილო გზების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "წყლის შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "საქართველოს საჰაერო კოდექსი"
 • საქართველოს კანონი "ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ"
 • საქართველოს კანონი "საქართველოს საზღვაო კოდექსი"
 • საქართველოს კანონი "საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი"

სამომხმარებლო სფეროს მარეგულირებელი სხვა, კანონქვემდებარე აქტებია:

სურსათის საკითხებზე:

 • ზოგადი წესები:
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "ზოგიერთი სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "ბიოწარმოების შესახებ"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესი"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება  "სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის გამარტივებული წესი"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესი"
  • საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება "ვეტერინარულ-სანიტარული უსაფრთხოების წესები"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნების შესახებ"
  • საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება "სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარული წესები და ნორმები" - დამტკიცდა ტექნიკურ რეგლამენტად . ექვემდებარება ძირეულ რევიზიას
  • საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება "განსაკუთრებით მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვის პირობები და ვადების შესახებ" - დამტკიცდა ტექნიკურ რეგლამენტად. ექვემდებარება ძირეულ რევიზიას
  • საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება "საკვებდანამატების გამოყენების სანიტარული წესები და ნორმები" - დამტკიცდა ტექნიკურ რეგლამენტად. ექვემდებარება ძირეულ რევიზიას
  • საქართველოს კანონი "სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანზიამებისა და მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ"
  • საქართველოს კანონი "პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ"
  • ტექნიკური რეგლამენტი   "ვიტამინების, მინერალების და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "სურსათის ლოტის აღნიშვნის წესის დამტკიცების შესახებ"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათ(ზე)ში/ცხოველის საკვებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის შესახებ"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში მიკვლევადობის ზოგადი პრინციპები და მოთხოვნები"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "სურსათთან დაკავშირებული ტარის სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "სურსათის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "შეცდომაში შემყვან პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც საფრთხის ქვეშ აყენებს მომხმარებლის ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას“ 
  • ტექნიკური რეგლამენტები "სურსათის/ცხოველის საკვების ჰიგიენის ზოგადი წესისა“ და „სურსათის/ცხოველის საკვების ჰიგიენის გამარტივებული წესის შესახებ"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესის შესახებ"
  • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება "განსაკუთრებით მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვის პირობებისა და ვადების დამტკიცების შესახებ"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "სურსათში ტრანსცხიმების ნორმის განსაზღვრის შესახებ"

 

 • მოთხოვნები ცალკეული ტიპის პროდუქციისადმი:
  • ტექნიკური რეგლამენტი "სასმელი წყლის შესახებ"
  • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება "განსაკუთრებით მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვის პირობებისა და ვადების დამტკიცების შესახებ"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "სურსათში ტრანსცხიმების ნორმის განსაზღვრის შესახებ"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "დაფასოებული ნატურალური მინერალური წყლისა და წყაროს წყლის შესახებ"
  • "სურსათის ფორტიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტი"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "სურსათთან დაკავშირებული ტარის სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების წესი"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "თაფლის შესახებ"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "თხილის შესახებ"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ" 
  • ტექნიკური რეგლამენტი "ხორბლის ფქვილის შესახებ"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "ხილის წვენისა და ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი სხვა მსგავსი პროდუქტების შესახებ"
  • საქართველოს კანონი "ვაზის და ღვინის შესახებ"
 • მოთხოვნები ცალკეული ტიპის ობიექტებისადმი/საქმიანობისადმი:
  • ტექნიკური რეგლამენტი "საცალო ვაჭრობაში დაუფასოებელი სურსათის რეალიზაციის ჰიგიენური პირობები და წესები"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "აგრარულ ბაზრებზე/ბაზრობებზე სურსათისა და ცხოველის რეალიზაციის წესი"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმები“
  • ტექნიკური რეგლამენტი "ბავშვთა სკოლამდელ დაწესებულებებში კვების ორგანიზაციის სანიტარიული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ"
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "სურსათის/ცხოველის საკვების განადგურების წესი"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "ცხოველთა გადარეკვა-გადაყვანის (მათ შორის საზაფხულო და ზამთრის საძოვრებზე) ვეტერინარულ-სანიტარიული წესები"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "ცხოველთა სასაკლაოების ტიპობრივი წესი"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "საკლავი ცხოველების ვეტერინარული შემოწმებისა და ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის წესები"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "ცხოველთა ხორცის დადამღვის წესი"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "ყურძნის ღვინოების წარმოების ზოგადი წესები"
  • ტექნიკური რეგლამენტი "მეღვინეობის პრაქტიკაში ნებადართული პროცესების, მასალებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალი"
 • სახელმწიფო კონტროლი:
  • "სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესი"
  • "სურსათთან დაკავშირებული რისკების შეფასების და მიღებული დასკვნების გავრცელების პროცედურები"
  • "სურსათში პესტიციდების ნარჩენების გასაზომად ნიმუშის აღების წესი"

გაზმომარაგების საკითხებზე:

 • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის დადგენილება "ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ"
 • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის დადგენილება "ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესები"
 • ტექნიკური რეგლამენტი  "გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები"

ელექტრომომარაგების საკითხებზე:

 • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის დადგენილება "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები"
 • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის დადგენილება "ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ" 

ნარჩენების მართვის და დაგვა-დასუფთავების საკითხებზე:

 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და 2016-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ"
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ნარჩენების  ტრანსპორტირების წესი"

წყალმომარაგება:

 • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის დადგენილება "სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესები"

ტრანსპორტის სფერო:

 • სახელწიფო მინისტრის ბრძანება "საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის და ბარგის გადაზიდვის წესები" 
 • ბრძანება "რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანის, ბარგის, ტვირთბარგისა და ფოსტის გადაზიდვის წესების  შესახებ"
 • სსიპ საქმოქალაქო ავიაციის დირექტორის ბრძანება "მგზავრთა გარდაცვალებისას/სხეულის დაზიანებისას, მგზავრის გადაყვანის ან/და ბარგის გადაზიდვის შეფერხებისას, ბარგის დაკარგვისას, დაზიანებისას ან განადგურებისას საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელის მოვალეობების განსაზღვრის წესი" 
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ავტოსადგურის ფუნქციონირების წესი და პირობები"
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმები"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესები"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე აირბალონიანი მოწყობილობის განთავსების, ტექნიკურ მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის შეფასების და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ"  
 • საქართველოს შსს მინისტრის ბრძანება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგზაო პოლიციის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური ზედამხდეველობის განხორციელების წესები"
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება "ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები, რომლებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება“ 

ტელეკომუნიკაციების სფერო:

 • საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება "ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტი"

ჯანმრთელობა/დაზღვევა:

 • საქართველოს კანონი ""წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" 
 • საქართველოს კანონი "არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ" 
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება " საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესტეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების შესახებ "
 • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება "სტომატოლოგიური პროფილის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებებისათვის სანიტარიული წესების  შესახებ"
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება "სხვა ქვეყნების ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო სიის განსაზღვრის შესახებ"
 • ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება "ზოგიერთი ტიპის საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტის მოწყობის, აღჭურვისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული ნორმების დამტკიცების შესახებ"
 • ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება  "პირის ღრუს ჰიგიენური საშუალებებისა და პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური პროდუქციის წარმოების, ხარისხისა და უსაფრთხოებისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნები"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "მაღლი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის  შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტის "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების  შესახებ"
 • საქართველოს დაზღვევის სახემწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება " მზღვეველის მიერ სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების ინსტრუქციის შესახებ"
 • რეკომენდაცია "მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მინიმალური სტანდარტების შესახებ"

მშენებლობა/დაპროექტება:

 • ტექნიკური რეგლამენტი "შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "სამოქალაქო უსაფრთხოების საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებების შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ავტოგასგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ბუნებრივ გაზზე მომუშავე ავტომობილების საკომპრესორო სადგურების შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ადამიანების გადასაყვანი საბაგირო მოწყობილობების"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "საბაგირო მოწყობილობების (საბაგირო გზის, ფუნიკულიორის) უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ესკალატორების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის წესები"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ატრაქციონების უსაფრთხოების შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "სახანძრო დაცვის დანაყოფების შენობა-ნაგებობების დაპროექტების ნორმების შესახებ"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ"

საშიში პროდუქცია:

 • ტექნიკური რეგლამენტი "საშიში ქიმიური ნივთიერებების ნიშანდებისა და ეტიკეტირების წესები"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "პესტიციდების და აგროქიმიკატების შენახვის, ტრანსპორტირების, რეალიზაციისა და გამოყენების წესები"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების მარკირების წესი"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "პესტიციდების წვრილი დაფასოების წესი"
 • ტექნიკური რეგლამენტი "ბაზარზე ბავშვების მოხმარებისთვის რეზისტენტული სანთებელების დაშვებისა და ახალი სახეობების სანთებელების აკრძალვის შესახებ"print version
12:06:57 2013-09-17

კომენტარის დამატება

teona   12:36:35 2015-09-10  უპასუხე   
გთხოვთ აუცილებლად მჭირდება კანონი სადაც საოჯახო ქიმიაზე და პარფიუმერიაზე იქნება მითითებული. ასევე ვალდებულებები დისტრიბუციაზე, რომელსაც შემოაქვს საქონელი და უწევს რეალიაციას. წინასწარ დიდი მადლობა.
თამარ, CSRDG   12:44:52 2015-09-10  უპასუხე   
პროდუქციის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

teona   11:10:35 2015-09-10  უპასუხე   
გამარჯობა სურსათის ეტიკეტირებაზე კანონს გავეცანი, მაგრამ არ წერია ეტიკეტირების აუცილებლობა პარფიუმერიაზე და საოჯახო ქიმიაზე. იქნებ დამეხმაროთ, რომ კანონს გავეცნო.
თამარ, CSRDG   12:49:23 2015-09-10  უპასუხე   
მუხლი 12. ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ
1. მწარმოებელი/დისტრიბუტორი ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს
აუცილებელი, უტყუარი და სრული ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, რაც მას სწორი არჩევნის
შესაძლებლობას მისცემს.
2. მომხმარებელს პროდუქტის შესახებ უნდა მიეწოდოს შემდეგი ინფორმაცია:
ა) პროდუქტის დასახელება და სახე;
ბ) პროდუქტის დამამზადებლის საფირმო სახელწოდება და მისამართი, იმ ქვეყნის
დასახელება, სადაც დამზადებულია პროდუქტი;
გ) შესაბამის შემთხვევაში − იმ პროდუქტის ვარგისობის ვადა (პროდუქტის გამოყენების
ბოლო თარიღი ან დამზადების თარიღი და შენახვის ვადა), რომლის სამომხმარებლო
თვისებები დროთა განმავლობაში უარესდება;
დ) შესაბამის შემთხვევაში − პროდუქტის წონა ან/და მოცულობა;
ე) შესაბამის შემთხვევაში − პროდუქტის ძირითადი სამომხმარებლო თვისებების ნუსხა;
ვ) შესაბამის შემთხვევაში − პროდუქტის შედეგიანი და უსაფრთხო გამოყენების წესები
და პირობები, აგრეთვე შენახვის სპეციალური პირობები;
ზ) მწარმოებლის/დისტრიბუტორის მიერ დათქმის შემთხვევაში − საგარანტიო ვადა
ან/და სხვა ვალდებულებები;
თ) პროდუქტის ვარგისობის ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებლის მიერ
განსახორციელებელი მოქმედებები და მათი განუხორციელებლობის შემთხვევაში
მოსალოდნელი შედეგები.
3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“−„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაცია
უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
8
4. თუ საქართველოს კანონმდებლობით მომხმარებლისათვის ინფორმაციის მიწოდების
თაობაზე დადგენილია დამატებითი ან განსხვავებული მოთხოვნები, მოქმედებს შესაბამისი
აქტის მოთხოვნები.
5. მწარმოებელს/დისტრიბუტორს უფლება აქვს, თავისი სამეწარმეო მიზნებისათვის
მომხმარებელს მიაწოდოს უფრო მეტი ინფორმაცია, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია ამ
მუხლით.
6. თუ მწარმოებელი პროდუქტს გარანტიით ყიდის, იგი ვალდებულია დაიცვას
გარანტიის პირობები, ხოლო მყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს გარანტიის პირობების
შესრულება. პროდუქტზე გარანტია არ ათავისუფლებს პირს ზიანის მიყენებისათვის ამ
კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობისაგან.
7. ამ მუხლის მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე პროდუქტის შემადგენელ ნაწილებზე.

ნათია   16:31:06 2013-10-18  უპასუხე   
მოგესალმებით,

ახალ კანონმდებლობაში (მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი) ვერ წავაწყდი პუნქტს სადაც იქნებოდა მინიმალური გარანტია ნაყიდ ელექტრონიკაზე. ადრე ეს პერიოდი განისაზღვრებოდა 6 თვით, თუ არ არსებობდა მწარმოებლის დამატებითი გარანტია. გთხოვთ დამეხმაროთ და მიპასუხოთ, წინასწარ დიდი მადლობა!
ლია, CSRDG   16:11:33 2013-10-21  უპასუხე   
ნათია, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონი ამ ეტაპზე საქართველოს არ აქვს. ის 2012 წელს გააუქმა პარლამენტმა.

ძველი კანონი მართლაც ადგენდა ნაკლის უფასო გამოსწორების, ან ნაკლიანი საქონლის გამოცვლის ან დაბრუნების ვადად 6 თვეს (იხ. მუხლი 14, პუნქტი 1). თუმცა ეს ვერ ჩაითვლებოდა "გარანტიის მინიმალურ ვადად", რადგან ეს ვადა დადგენილია მხოლოდ იმ საქონლისთვის, რომელისთვისაც "საგარანტიო ვადები დადგენილი არ არის". ანუ, თუკი საქონელს თან სდევდა 3-თვიანი გარანტია, კანონით დადგენილი 6 თვე მასზე უკვე აღარ მოქმედებდა.

ევროკავშირში "კანონისმიერი გარანტიის" ხანგრძლივობა 2 წელია და ის ვრცელდება ყველა საქონელზე - როგორც გარანტიის მქონეზე, ასევე უგარანტიოზე. მისი შემცირება მეწარმეს ან გამყიდველს არ შეუძლია. მათ მიერ თანდართული გარანტია "კანონისმიერ გარანტიას" მხოლოდ ემატება. მსგავსი უფლება გვინდა შევიტანოთ საქართველოს ახალ კანონში. 2 წელი სესაძლოა ბევრი იყოს საწყის ეტაპზე, მაგრამ რაიმე მინიმალური ვადა თუ არ დადგინდა, 1-კვირიან გარანტიებზე გადავიდნენ უკვე მაღაზიები.

ეთერი   10:48:09 2012-08-09  უპასუხე   
ქალბატონო ლია, ეს კანონები ერთადთავმოყრილი ძალიან მეხმარება მუშაობაში,გ მ ა დ ლ ო ბ თ.


ყველა კომენტარის გამოჩენაეს საიტი ეკუთვნის არასამთავრობო ორგანიზაციას "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი"

ჩვენი მისამართია: თბილისი, დელისის I შესახვევი №5ა, ტელ: 239 90 19/18

ელფოსტა: office@csrdg.ge
ვებგვერდი: http://www.csrdg.ge/

admin login

© csrdg.ge
design.ge