ბოლო ცვლილებები

საინფორმაციო შეხვედრა რუსთავსა და მარნეულში
იმერული სახაჭაპურე
საინფორმაციო შეხვედრა "სურსათის სახელმწიფო კონტროლი"
კარფურში შეძენილი კარაქი „ვალიო“
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
მოსახლეობის ინფორმირება მავნე პროდუქტების შესახებ -- წერილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს
სურსათის უვნებლობის კონტროლის ზოგიერთი საკითხი
ბეჭდური პუბლიკაციები
შეუსაბამო ფასები ბარებსა და რესტორნებში - რჩევა უცხოელ ტურისტებს Overpricing in Bars and Restaurants - Advice to Foreign Tourists
სურსათის ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის პირველი კვარტლის კონტროლის შედეგები

"თოლიას" 20 ხინკალი

სტატიაში მითითებულ მეწარმეებს, ვთხოვთ გაეცნონ ამ ინფორმაციას.

2013 წლის 08 მარტს მომხარებელმა დაფარული კომენტარი დაგვიტოვა ფეისბუქის გვერდზე:

საჩივრის შემოწმების მიზნით 2013 წლის 10 აპრილს მომხარებლის მიერ მითითებულ მაღაზიაში შევიძინეთ დაფასოებული ხინკალი "თოლია ქალაქური".  ჩვენ გავხსენით შეფუთვა და დავთვალეთ ხინკლების რაოდენობა - შეფუთვაში მართლაც 19 ცალი ხინკალი აღმოჩნდა, თუმცა ეტიკეტზე მითითებულია  "20 ცალი".

2013 წლის 12 მარტს იგივე პროდუქტი, შეფუთული გაყინული ხინკალი "თოლია ქალაქური 20 ცალი" შევიძნეთ ნუცუბიძის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ მარკეტში. ხინკლის ერთი შეფუთვა გავხსენით და დავთვალეთ - ამ შეფუთვაშიც 19 ცალი ხინკალი აღმოჩნდა.

გაიგზავნა წერილი მეწარმესთან.

2013 წლის 18 აპრილს ”ქართუ-უნივერსალის” წარმომადგენელმა შემდეგი კომენტარი დაგვიწერა:
print version
16:21:07 2013-04-18

კომენტარის დამატება

მეგი   15:10:16 2018-12-31  უპასუხე   
ჩემთან საერთოდ 15 იყო :/ :დ

irakli   16:20:37 2013-04-18  უპასუხე   
mogesalmebiT Sps “qarTu-universalis” saxeliT da bodiSi minda mouxado yvela im momxmarebels, romelmac Tavi motyuebulad igrZno zemoT aRniSnuli kvlevis Sedegebis mixedviT. amasTan minda ganvmarto, rom saqarTvelos kanonmdeblobiT savaldebuloa produqtis SefuTvaze miTiTebuli iyos produqtis wona, rasac Cveni kompania zedmiwevniT asrulebs. Amitom darwmunebiT minda giTxraT, rom is 19 caliani paketi aucilblad 1 kg.-ze naklebi ar iqneboda. sawarmoSi produqtis dozireba xorcieldeba avtomatur SesafuT manqanaze, romelic wonis mixedviT axorcielebs dozirebas, amitom wona yvela paketSi daculia.
Setyobinebis miRebisTanave, Cvens mier ganxorcielda, sawyobSi darCenili maragebis, zedmiwevniTi revizia, saTiTaod gadavTvaleT 1858 paketi, saidanac 7 cali aRmoCnda 19 caliani, 72 – 21 caliani da danarCeni 1779 – 20 caliani, Tumca arcerTi maTganis wona ar Camouvardeboda 1 kg-s.
dasasruls minda mogaxsenoT, rom kompaniaSi moxda am sakiTxTan dakavSirebiT msjeloba da gadawyda aucileblad avsaxoT calobaSi cdomileba produqtis SesafuTze.
ლია, CSRDG   16:53:42 2013-04-18  უპასუხე   
მეწარმის წერილი გადავიყვანეთ ქართულ შრიფტზე:
მოგესალმებით შპს “ქართუ-უნივერსალის” სახელით და ბოდიში მინდა მოუხადო ყველა იმ მომხმარებელს, რომელმაც თავი მოტყუებულად იგრძნო ზემოთ აღნიშნული კვლევის შედეგების მიხედვით. ამასთან მინდა განვმარტო, რომ საქართველოს კანონმდებლობით სავალდებულოა პროდუქტის შეფუთვაზე მითითებული იყოს პროდუქტის წონა, რასაც ჩვენი კომპანია ზედმიწევნით ასრულებს. ამიტომ დარწმუნებით მინდა გითხრათ, რომ ის 19 ცალიანი პაკეტი აუცილბლად 1 კგ.-ზე ნაკლები არ იქნებოდა. საწარმოში პროდუქტის დოზირება ხორციელდება ავტომატურ შესაფუთ მანქანაზე, რომელიც წონის მიხედვით ახორციელებს დოზირებას, ამიტომ წონა ყველა პაკეტში დაცულია.
შეტყობინების მიღებისთანავე, ჩვენს მიერ განხორციელდა, საწყობში დარჩენილი მარაგების, ზედმიწევნითი რევიზია, სათითაოდ გადავთვალეთ 1858 პაკეტი, საიდანაც 7 ცალი აღმოჩნდა 19 ცალიანი, 72 – 21 ცალიანი და დანარჩენი 1779 – 20 ცალიანი, თუმცა არცერთი მათგანის წონა არ ჩამოუვარდებოდა 1 კგ-ს.
დასასრულს მინდა მოგახსენოთ, რომ კომპანიაში მოხდა ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა და გადაწყდა აუცილებლად ავსახოთ ცალობაში ცდომილება პროდუქტის შესაფუთზე.
მარი   17:54:43 2013-04-18  უპასუხე   
ასევე ავტომატი არ "ახვევს" სტანდარტულ ხინკლებად? ესე იგი 1 კგ. ყოველთვის 19 ცალი იქნება :)
"საწარმოში პროდუქტის დოზირება" ურეეევს.
irakli   11:25:37 2013-04-19  უპასუხე   
მარი, ხინკლის მოსახვევი აპარატი სამწუხაროდ ჯერ არ შეუქმნიათ. ხინკლის მოხვევა ხდება ხელით. ხელით მოხვეულ ხინკალში ბუნებრივია არსებობს წონის ცდომილება, რაც საბოლოო ჯამში შესაფუთში რაოდენობის ცდომილებას იწვევს.

გურამი   14:45:42 2013-04-15  უპასუხე   
ასეთი რაღაცეები რატო უნდა მოვითმინოთ, მოდით 19 აპრილს აქციაზე
ნინო   11:09:45 2013-04-16  უპასუხე   
19 აპრილის აქცია აქ რა შუაშია?? :)
კინჭო   09:45:44 2013-04-17  უპასუხე   
გურამ 19 აპრილს ნაციონალებიც აღარ მიდიან აქციაზე. ასეთი მაქინაციები კი მათი მოგონილია. ეგენი ატყუებდნენ ხალხს წლობით. დარწმუნებული ვარ ეს ფირმაც ერთ-ერთი მათთაგანისაა.ნინო   14:18:02 2013-04-15  უპასუხე   
თქვენ ვერ ხვდებით, მაცივარში რომ ინახება, ნელნელა ხდება ფრეონის ზემოქმედება და ორთქლდება, იკლებს. რაც უფრო დიდ ხანს გააჩერებ, მეტი დააკლდება. ასეა :)
Iraklia Machitidze   01:29:49 2013-04-19  უპასუხე   
:D :D :D :D

Fრეონი გამოდის არა? :D


ყველა კომენტარის გამოჩენაეს საიტი ეკუთვნის არასამთავრობო ორგანიზაციას "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი"

ჩვენი მისამართია: თბილისი, დელისის I შესახვევი №5ა, ტელ: 239 90 19/18

ელფოსტა: office@csrdg.ge
ვებგვერდი: http://www.csrdg.ge/

admin login

© csrdg.ge
design.ge